ระยะเวลาเรียน ๑ ปี
เทอมที่ ๑ หลักสูตรที่เปิดสอน ( ๖ เดือน)
  ๑. สร้างเสริมลักษณะนิสัยการทำงาน
๒. ความปลอดภัยในการทำงาน / คุณสมบัตของช่างที่ดี
๓. ความรู้เบื้องต้นในการใช้จักรเย็บผ้า
๔. การแนะนำเครื่องมือและการบำรุงรักษา
๕. เทคนิคการใช้จักรเย็บผ้า
๖. เทคนิคการเย็บผ้าเบื้องต้นด้วยมือ
๗. คณิตศาสตร์ช่างเบื้องต้น
๘. บัญชีเบื้องต้น
๙. การวัดและสร้างแบบกระโปรง
๑๐. ฝึกประสบการณ์ชีวิต ๑
   
เทอมที่ ๒ หลักสูตรที่เปิดสอน ( ๖ เดือน )
  ๑. การสร้างแบบตัดเย็บเสื้อชาย
๒. เทคนิคการเย็บเสื้อ ๓ แบบ
๓. งานประดิษฐ์วัสดุจากผ้า
๔. การตัดเย็บการเกงขายาวและขาสั้น ๒ จีบกระเป๋าเฉียง
๕. การตัดเย็บชุดนอน
๖. ฝึกประสบการณ์ชีวิต ๒
   
คุณสมบัติผู้ที่เข้ารับการฝึกอาชีพ มีดังนี้
  ๑. ต้องเป็นจบการศึกษาประถมศึกษา ปีที่ ๖
๒. ต้องเป็นผู้ผ่านการประเมินความถนัดด้านอาชีพของแผนกช่างตัดเย็บเสื้อผ้าและการใช้จักรอุตสหกรรม